Reguli pentru vânzările de terenuri agricole extravilane

Reguli pentru vânzările de terenuri agricole extravilane
18 februarie 2016 Printează articolul

Vânzarea terenurilor extravilane se supune unor reguli speciale, diferite de vânzarea terenurilor intravilane.
Există chiar situații în care sunt necesare și alte avize pentru a putea vinde terenuri agricole extravilane, si anume avizul specific al Ministerului Culturii, avizul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale si Avizul Ministerului Apărării Naționale.

Actele prezentate la notar

Vânzările de terenuri pot fi efectuare de către orice notar public, nefiind condiționate de o anumită competență teritorială.
Orice act de înstrăinare necesită ca bunul imobil care face obiectul instrăinării să fie intabulat. Ca urmare și terenurile necesită a fi intabulate. Pentru a încheia actul de vânzare se vor prezenta notarului public actele de proprietate, încheierea de intabulare, cadastru si certificatul de atestare fiscală. Se recomandă ca, atunci când contractul de vânzare are ca obiect un teren liber de construcție, să se prezinte și certificatul de urbanism, care aduce lămuriri importante referitor la posibilitatea de utilizare a acelui teren pentru construire, respectiv retragerile necesare, PUD-ul si PUZ-ul zonei, suprafața care poate fi ocupată de contrucție, dacă terenul este traversat de utilități care l-ar face impropriu scopului pentru care a fost achiziționat și alte aspecte utile. Dacă terenul este agricol, se solicită de la primarie o adresă din care să reiasă dacă este sau nu arendat.
Cine poate cumpăra teren extravilan în România

Anumite particularități prezintă vânzarea terenurile agricole situate în extravilan. Aceste terenuri pot fi achizitionate de către cetățenii români, cetățenii unui stat membru al Uniunii Europene, ai statelor care sunt parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (ASEE) sau ai Confederaţiei Elveţiene şi apatrizii cu domiciliul în România, într-un stat membru al Uniunii Europene, într-un stat care este parte la ASEE sau în Confederaţia Elveţiană, precum şi de către persoanele juridice având naţionalitatea română, respectiv a unui stat membru al Uniunii Europene, a statelor care sunt parte la ASEE sau a Confederaţiei Elveţiene.
Cetățeanul unui stat terţ şi apatridul cu domiciliul într-un stat terţ, precum şi persoanele juridice având naţionalitatea unui stat terţ pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole situate în extravilan numai dacă statul roman are încheiate tratate internationale, care cuprind condiții de reciprocitate. Prevederile legii 17/2014, care reglementează vânzarea cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan, nu se aplică înstrăinărilor între rude până la gradul al treilea, inclusiv.

Verificări obligatorii

Legea nr. 17/2014 prevede anumite verificări prealabile încheierii contractului de vânzare, verificări obligatorii sub sancțiunea nulității absolute a contractului de vânzare. Anterior încheierii contractului de vânzare, la sediul primăriei în al cătrei teritoriu administrativ este situat terenul care face obiectul vânzării se afișează oferta de vânzare, în vederea aducerii la cunoștința preempto-rilor(coproprietarilor, arendașilor, proprietarilor vecini si statul român) intenția ca acel teren să fie vândut. În cazul în care niciun preemptor nu își manifestă intenția de cumpărare a terenului, în termenul legal de 30 de zile de la afișare, vânzarea terenului este liberă, cu respectarea condițiilor din oferta de vânzare. Practic, în oferta de vânzare sunt trecute toate condițiile în care se dorește a se vinde bunul, iar ulterior celor 30 de zile în care oferta este afișată la sediul primăriei vânzarea nu se poate realiza decât în acele condiții, fără a mai putea efectua modificări, decât prin reluarea procedurii si afișarea unei noi oferte de vânzare.
În situația în care titularii dreptului de preempțiune sunt clar determinați la data afișării ofertei de vânzare și se obtine acordul în formă autentică al acestora cu privire la vânzarea liberă a terenului, adeverința privind vânzarea liberă se poate elibera de către primărie și anterior expirării termenului de 30 de zile. În caz contrar, trebuie așteptată împlinirea termenului iar vânzarea nu poate avea loc mai devreme de cele 30 de zile.

Avize speciale pentru anumite terenuri

Există situații în care sunt necesare și alte avize pentru a putea vinde terenuri agricole extravilane, si anume avizul specific al Ministerului Culturii, avizul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale si Avizul Ministerului Apărării Naționale.

Avizul Ministerului Culturii pentru terenul pe care se află sit arheologic

Avizul specific al Ministerului Culturii este necesar în situația în care pe terenul agricol situat în extravilan se află situri arheologice, zone cu patrimoniu arheologic reperat sau zone cu potențial arheologic evidențiat întâmplător. Acest aviz se eliberează de către direcția județeană pentru cultură, în termen de 20 de zile lucrătoare de la înregistrarea cererii de către vânzător. În această situație, contractul de vânzare nu se poate încheia fără avizul specific al Ministerului Culturii, sub sancțiunea nulității relative a contractului.

Avizul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale când sunt mai mulți preemptori ce doresc terenul

Avizul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale este necesar dacă există mai mulți preemptori care doresc cumpărarea terenului agricol extravilan. Primăriile transmit lista preemptorilor la structura centrală a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru suprafețele de teren de peste 30 de hectare sau la structurile teritoriale ale Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru suprafețele de teren de până la 30 de hectare, inclusiv. Aceste astructurii sunt cele care emit avizele necesare. Termenul de emitere a avizelor este de 5 zile lucrătoare. Avizul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin structurile sale teritoriale sau centrale, va nominaliza preemptorul cu care urmează să se încheie contractul de vânzare, cu respectarea condițiilor din oferta de vănzare.

Avizul Ministerului Apărării Naționale pentru terenurile apropiate de graniță

Avizul Ministerului Apărării Naționale se solicită dacă terenurile agricole extravilane sunt situate pe o adâncime de 30 de km față de frontiera de stat și țărmul Mării Negre, către interior sau dacă terenurile agricole sunt situate în extravilan la o distanță de până la 2.400 de metri față de obiectivele speciale. Avizul Ministerului Apărării Naționale se comunică în termen de 20 de zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării.

Procedura de vânzare a terenurilor agricole extravilane, descrisă mai sus, se efectuează anterior încheierii contractului de vânzare. Documentele emise și care rămân la baza autentificării contractului se verifică la momentul autentificării de către notarul public instrumentator.

Articol pus la dispoziție de către Uniunea Națională a Notarilor Publici din România

adaugă comentariu

0 comentarii

Nu există comentarii !

Adaugă comentariu