Procura, împuternicire pentru reprezentare

Procura, împuternicire pentru reprezentare
02 iunie 2016 Printează articolul

Procura este un act juridic prin care o persoană împuternicește o altă persoană pentru a acționa în numele și pe seama sa. Procura este folosită atunci cănd titularul dreptului nu poate fi prezent în fața unei anumite autorități si dorește să fie reprezentat de o altă persoană pentru ducerea la bun sfârșit a anumitor acte juridice. În lumina noului cod civil, procura este împuternicirea pentru reprezentare sau înscrisul care o constată.

Act juridic cu titlu gratuit sau oneros

Procura poate fi cu titu gratuit sau cu titlu oneros. Când o procură este cu titlu oneros, adică o persoană se obligă să execute o prestație fără a urmări să primească ceva în schimb, acest fapt se va menționa în cuprinsul respectivului act juridic.
Dacă nu se face nici o precizare, iar mandatul este între două persoane fizice, mandatul se presupune că este cu titu gratuit. Daca mandatul este dat pentru acte de exercitare a unei activități profesionale se prezumă că este cu titu oneros.

Durata de valabilitate

Procura va trebui să cuprindă în mod expres actele pentru care este dată. Ca urmare, procurile nu pot avea un conținut general sau ambiguu, în această situație ele neputând fi folosite. Împuternicitul poate să-l reprezente pe mandant la încheierea actelor pentru care a fost delegat. Mandatul se va întinde însă și aspura tuturor actelor necesare executării lui, chiar dacă nu au fost expres precizate în cuprinsul procurii. Dar, în același timp, împuternicitul nu va putea să depășească limitele stabilite în cuprinsul procurii respective.
Reglementarea noului cod civil a prevăzut o durată de valabilitate a procurii de 3 ani de la încheierea ei. Acest termen de valabilitate se aplică numai procurilor încheiate după data de 1 septembrie 2011, data intrării în vigoare a noului Cod civil, iar procurile încheiate înainte de intrarea în vigoare a Codului Civil,în cuprinsul cărora părțile nu au prevăzut un termen, rămân supuse legii în vigoare la data încheierii lor.
În situația în care se dorește ca durata procurii să fie mai mare de 3 ani, acest fapt trebuie prevăzut expres în cuprinsul actului.

Înscrierea în Registru General Notarial de Evidență a Procurilor

Orice procură care are incidență notarială, adică ar putea genera prin conținutul său încheierea unui act în fața notarului public, necesită a fi înscrisă într-un registru general notarial de evidență a procurilor. De exemplu, dacă împuterniciţi, prin procură, o persoană în vederea vânzării unui bun imobiliar care vă aparţine (imobil sau teren – proprietăţi imobiliare a căror vânzare implică prezenţa la notarul public pentru încheierea actului de vânzare-cumpărare), procura respectivă va fi înscrisă în registrul general notarial de evidenţă a procurilor. Atunci când procura va fi folosită la un anumit notar pentru a încheia acte juridice pe seama persoanei care a dat procura, acesta va verifica dacă procura există, care este conținutul său și dacă a fost sau nu revocată.

Procura poate fi revocată oricând

Procura poate fi oricând revocată de către cel care a dat-o. Revocarea poate fi expresă sau tacită, indiferent de forma în care a fost încheiat contractul de mandat şi chiar dacă a fost declarant irevocabil. Imputernicirea dată de mai multe persoane, de exemplu pentru situația în care trei coproprietari îl împuternicesc pe al patrulea să vândă un imobil, nu poate fi revocată decât cu acordul tuturor mandanților. În schimb, în cazul în care există mai multe persoane împuternicite printr-o procură, în cuprinsul procurii se va menționa cum pot acestea să ducă la îndeplinire mandatul, împreună sau separat. Dacă se menționează că persoanele împuternicite vor îndeplini mandatul împreună, atunci revocarea sau încetarea mandatului față de unul dintre mandatari va face imposibilă utilizarea procurii chiar și de către cel de-al doilea. Notarul public căruia i se solicită să autentifice revocarea unei procuri este obligat să transmită, de îndată, revocarea către Registrul Național de Evidență a Procurilor, efectuând astfel publicitatea revocării.

Articol pus la dispoziţie de către Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România

adaugă comentariu

1 Comment

  1. octombrie 18, 15:23 #1 Iacob Emeric

    Va rog sa-mi explicati daca o imputernicire mai este valbila in cazul cand membrii unui CEx, care l-au imputernicit sa-i reprezinte in instantele judecatoresti nu mai detin functiile respective ?

    Reply to this comment

Adaugă comentariu