Admitere de toamnă la Universitatea din București

Admitere de toamnă la Universitatea din București
03 septembrie 2016 Printează articolul

O nouă sesiune de admitere se desfăşoară luna aceasta la facultățile Universității din București.
Înscrierile la concursul de admitere 2016 pentru studiile de licență și masterat la facultățile Universității din București, care au început pe 3 septembrie, se încheie duminică, 11 septembrie, iar examenele de admitere vor avea loc în perioada 14 – 19 septembrie. Data limită de afișare a rezultatelor este 23 septembrie.

Studii universitare de Licență

Pentru sesiunea din septembrie 2016, numărul total de locuri alocat programelor de studii de licenţă la nivelul Universităţii din Bucureşti este de 1.848, dintre care 348 de locuri de la buget, deci fără taxă, şi 1.500 de locuri cu taxă.
Potrivit informaţiilor transmise de Universitatea din Bucureşti, pentru înscrierea în vederea admiterii, candidaţii vor completa fişa-tip de înscriere, în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv. Candidaţii din rândul minorităţilor naţionale vor preciza, în fişa de înscriere, disciplinele pe care le-au studiat în liceu în limba maternă şi pentru care solicită să susţină probele în limba respectivă.

Acte necesare

Pentru înscriere, actele necesare candidaţilor sunt următoarele:
• Fişă-tip de înscriere ;
• Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată sau adeverinţă (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2016) eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală, notele la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma; prin excepţie, pentru candidaţii care au promovat examenele de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului şcolar 2015-2016, în baza acordului scris al acestora, instituţiile de învăţământ superior se pot interconecta cu Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România (SIIIR), în vederea preluării datelor personale şi a rezultatelor obţinute la bacalaureat ale acestor candidaţi, caz în care nu este necesară adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ;
• Certificatul de naştere, în copie legalizată;
• Diploma de olimpic, în copie (numai pentru candidaţii care se înscriu ca olimpici);
• Adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
• Trei fotografii tip buletin de identitate (B. I);
• B.I sau C.I în copie;
• Chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere, în conformitate cu taxele aprobate de Senatul Universităţii din Bucureşti;
• Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii;

Doar pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul din următoarele documente:
• copie legalizată de pe certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);
• adeverinţă de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
• adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic, în activitate, a susţinătorilor legali;
• adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti, pentru susţinătorii legali ai candidatului.

Înscrierea la domeniul Teologie, pentru absolvenţii seminariilor teologice liceale, se poate face numai pe baza diplomei de bacalaureat, excepţie făcând absolvenţii de seminar din seriile anterioare anului 1992, a căror diplomă a fost echivalată cu cea de bacalaureat; în plus, candiaţii sunt obligaţi să prezinte certificatul de botez, precum şi acordul scris al Arhiepiscopiei sau Episcopiei de care aceştia aparţin (acceptul forului bisericesc care-i poate oferi pe parcursul studiilor sumele băneşti cuvenite: donaţii, burse, semiburse etc.) şi în cadrul căreia urmează a fi repartizaţi.
Cei care se înscriu şi urmează două facultăţi vor prezenta originalul diplomei de bacalaureat la facultatea la care au fost admişi pe locurile finanţate de la buget, iar copia legalizată la cealaltă facultate.

Admiterea la studii universitare de licență

Taxele de înscriere la concursul de admitere pentru studii de licență sunt cuprinse între 80 şi 250 de lei, în funcţie de facultate. La adresa http://admitere.unibuc.ro/infoadmitere/studii-universitare-de-licenta/taxe-de-inscriere-licenta se poate consulta lista cu taxele de înscriere pentru fiecare facultate în parte. Alte informații despre admiterea la studiile universitare de licență, din cadrul Universității din București, pot fi consultate accesând site-ul http://admitere.unibuc.ro/.

Admiterea la studii universitare de masterat

Pentru sesiunea de toamnă a admiterii 2016 la studii universitare de masterat, Universitatea din București pune la dispoziția candidaților un număr de aproximativ 1.100 de locuri de la buget (fără taxă) și 1.000 de locuri cu taxă.
Taxele de înscriere la concursul de admitere pentru studiile de masterat sunt cuprinse între 50 şi 330 de lei, în funcţie de facultate, lista completă a taxelor putând fi consultată la adresa: https://drive.google.com/file/d/0B0hbNusbW4wJNngxQlJ0emdUWU0/view. De asemenea, informații suplimentare despre admiterea la studii universitare de masterat, din cadrul Universității din București, se pot afla accesând site-ul http://admitere.unibuc.ro/masterat/.

Admiterea la studii universitare de doctorat

Înscrierile la concursul de admitere 2016 pentru studii universitare de doctorat se desfășoară în perioada 1 – 9 septembrie, iar susținerea examenelor de admitere are loc în perioada 12 – 18 septembrie, data limită de afișare a rezultatelor fiind 23 septembrie.
Informații complete despre admiterea la studii universitare de doctorat pot fi consultate accesând site-ul http://doctorat.unibuc.ro/admitere/.
Alte informații suplimetare despre sesiunea de admitere, din luna septembrie, la Universitatea din București pot fi consultate pe site-ul de admitere, la adresa www.admitere.unibuc.ro.
Nu în ultimul rând, datele de contact ale facultăților Universității din București (adresă, telefoane, mijloace de transport în comun etc.) pot fi consultate la adresa http://admitere.unibuc.ro/info-facultati/.

adaugă comentariu

0 comentarii

Nu există comentarii !

Adaugă comentariu