Cum e obţinut ajutorul pentru încălzirea locuinţei în timpul iernii

Cum e obţinut ajutorul pentru încălzirea locuinţei în timpul iernii
22 august 2017 Printează articolul

Cum e obţinut ajutorul pentru încălzirea locuinţei în timpul iernii este o întrebare pe care şi-o pun destul de mulţi romîni. Ajutorul pentru încălzirea locuinţei în timpul sezonului rece se acordă familiilor sau persoanelor singure cu venituri reduse, procedura fiind reglementată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 70 din 2011. Acest tip de ajutor social se acordă pentru acoperirea parţială sau integrală a costurilor pentru încălzirea casei.

Cine solicită

Legiuitorul a stabilit şi categoriile de ajutoare în acest scop. Este vorba despre încălzirea locuinţei cu energie termică în sistem centralizat, încălzirea pe baza energiei electrice, încălzirea pe bază de gaze naturale sau încălzirea cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri. Indiferent în ce situaţie vă aflaţi, în privinţa modului de încălzire a casei, puteţi solicita de la autorităţile locale, din localitatea în care domiciliaţi, ajutorul pentru încălzirea locuinţei.

Proceduri

Totul are la bază cererea pe care solicitantul trebuie să o depună, dar şi declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte veniturile realizate de fiecare membru al familiei. Pe lângă această declaraţie, mai trebuie să depuneţi şi actele care să dovedească existenţa şi cuantumul acelor venituri. Trebuie să ştiţi că declaraţia falsă este pedepsită conform Codului Penal. Declaraţia falsă înseamnă să spuneţi că în locuinţa pentru care solicitaţi ajutor de încălzire se află mai multe persoane decât în realitate şi că acestea au un venit mai mic, faţă de cel real.

Cererea poate fi depusă de titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei. Acesta poate fi proprietarul casei, dar şi persoana care a închiriat casa unei alte familii. Cererea poate fi depusă şi de un alt membru al familiei, dacă este major şi împuternicit legal să facă acest lucru sau reprezentantul legal, care a împlinit 18 ani, şi care are în grijă o persoană singură.

Atenţionare

De reţinut este şi faptul că, după ce aţi obţinut ajutorul pentru încălzirea locuinţei, dacă a intervenit o modificare în componenţa numărului de membri ai familiei sau a veniturilor acestora, titularul cererii de ajutor este obligat ca în termen de cinci zile să aducă la cunoştinţa autorităţilor locale aceste situaţii noi.

Lista documentelor

Iată, în continuare, lista documentelor pe care trebuie să le depuneţi, în vederea obţinerii ajutorului pentru încălzirea locuinţei, indiferent de tipul de încălzire pe care îl are casa. Trebuie să aveţi răbdare, lista documentelor fiind foarte lungă.

 • Cerere-declarație pe propria răspundere.
 • Actul care atestă ateste dreptul de proprietate sau de folosință asupra imobilului. Contract de vânzare-cumpărare, certificat de moștenitor, contract de închiriere, contract de comodat, contract de donație.
 • Acte de identitate pentru toate persoanele din componenţa familiei. Acestea pot fi carte de identitate, buletin de identitate, carte de identitate provizorie, permis de ședere temporară, permis de ședere permanentă, certificat naștere pentru minori);
 • Certificatul de căsătorie.
 • Adeverință de venit cu salariul net realizat în luna anterioară depunerii cererii, pe care să se menționeze dacă se primesc sau nu tichete de masă.
 • Talon alocație de stat sau adeverință de la Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București cu mențiunea dacă beneficiază de alocația de stat.
 • Talon ajutor de șomaj din luna anterioară depunerii cererii.
 • Talon de pensie din luna anterioară depunerii cererii.
 • Talon indemnizație lunară pentru persoane cu handicap din luna anterioară depunerii cererii.
 • Talon alocație de plasament din luna anterioară depunerii cererii.
 • Adeverință de la administratorul blocului, dacă solicitantul stă la bloc, din care sa rezulte numărul persoanelor care locuiesc la acea adresă, numărul de camere, modul de facturare, lunar sau eșalonat, a energiei termice și codul punctului de consum. Persoanele care locuiesc la adresă se vor menționa nominal precizându-se și CNP-ul acestora.
 • Alte acte justificative: hotărâre judecătorească de divorț, hotărâre judecătorească de încredințare minorului sau minorilor, cu stabilirea pensiei de întreținere, hotărâre judecătorească definitivă de încuviințare a adopției, de plasament.
 • Talon autoturism, dacă solicitantul are maşină.

Pentru persoanele care au alt domiciliu decât cel la care au solicitat ajutorul este necesară adeverința din care să rezulte că nu beneficiază de ajutor de încălzire a locuinței eliberată de primăria comunei, orașului, municipiului sau, după caz, al sectorului Municipiului București în care acestea își au domiciliul sau reședința;

Ultima precizare

Alt lucru important care trebuie reţinut. Persoanele care folosesc pentru încălzirea locuinței gaze naturale vor atașa la cererea de ajutor pentru încălzire a locuinţei o copie după ultima factură de gaze. În cazul în care locuinţa e încălzită pe baza energiei electrice, veţi prezenta o copie după ultima factură la energia electric. În ambele situaţii, este nevoie, în plus, şi de un document din care să reiasă că locuinţa respectivă a fost debranşată de la sistemul termic centralizat.

 

 

 

  Categorie:
adaugă comentariu

0 comentarii

Nu există comentarii !

Adaugă comentariu