Admitere 2017. S-a dat startul înscrierilor la Universitatea din București

Admitere 2017. S-a dat startul înscrierilor la Universitatea din București
05 iulie 2017 Printează articolul

Pentru admiterea 2017 s-a dat startul înscrierilor la Universitatea Bucureşti, la toate cele 19 facultăţi. Este vorba de înscrierile la studii universitare de licență și masterat, ultima zi de depunere a dosarului de înscriere fiind 25 iulie 2017, iar ultimele rezultate ale examenelor de admitere se vor afișa la data de 29 iulie 2017. Calendarul admiterii la facultate poate fi consultat aici.

10.287 de locuri la studiile de licenţă

Pentru admiterea 2017 la studii universitare de licență, Universitatea din București scoate la concurs 10.287 de locuri, dintre care 4.310 de locuri la buget și 5.977 de locuri cu taxă. Numărul de locuri la buget și la taxă repartizat pe facultăți, pentru studii universitare de licență, poate fi consultat aici.

8.273 de locuri pentru studii de masterat

Pentru studii universitare de masterat, Universitatea din București scoate la concurs 8.273 de locuri, dintre care 3.200 de locuri la buget și 5.073 de locuri la taxă, situaţia exactă pe facultăţi putând fi consultată aici.

Facilităţi pentru candidaţi

Pentru candidații la admiterea din acest an, Universitatea din București oferă o serie de facilități, precum achitarea online a taxei de înscriere, cazare gratuită în căminele proprii și acces gratuit în spațiul Grădinii Botanice „Dimitrie Brândză”.

Absolvenții de liceu pot achita taxa de înscriere online, prin completarea formularului disponibil la adresa: www.po.unibuc.ro. Facilitatea achitării online completează deja cunoscutele celelalte modalități de plată, anume plata prin numerar la casieriile facultăților UNIBUC sau prin ordin de plată.

Cei care optează pentru achitarea online a taxei de înscriere vor include în dosarul de înscriere, alături de toate celelalte acte necesare, dovada confirmării plății, primită pe e-mail.

Plata taxei de înscriere la admitere se poate face online prin completarea formularului disponibil la adresa: www.po.unibuc.ro. O altă facilitate acordată de Universitatea din Bucureşti se referă la cazare gratuită. Concret, candidații la admiterea la una dintre facultăţile Universităţii Bucureşti beneficiază de trei zile gratuite de cazare în căminele Universității din Bucureşti. Cazarea se realizează la administrația căminelor, în baza legitimației de concurs și a actului de identitate. Mai multe informații despre cazare pot fi solicitate la nr. de telefon 021.307.73.28/021.307.73.30 sau pe adresa de e-mail: cazare@rectorat.unibuc.ro.

Acte necesare dosar înscriere studii de licenţă

Actele necesare pentru completarea dosarului de înscriere pentru studii universitare de licență sunt următoarele:

 • fişă-tip de înscriere;
 • diplomă de bacalaureat/adeverință eliberată de instituția de învățământ (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2017) sau diplomă echivalentă cu aceasta, diploma de olimpic, în copie (în cazul candidaţilor care se înscriu ca olimpici);
 • certificatul de naştere, în copie certificată conform cu originalul;
 • adeverinţă medicală-tip;
 • trei fotografii 3/4 cm;
 • C.I sau pașaport în copie;
 • documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii;
 • chitanţa de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere (dacă plata s-a făcut prin numerar sau dovada achitării prin ordin de plată), respectiv dovada confirmării plății, primită pe e-mail, dacă plata s-a făcut online.

Informații complete privind cuantumul taxelor pentru fiecare facultate a Universității din București pot fi accesate aici.

Acte necesare dosar înscriere studii de masterat

Pentru studiile universitare de masterat, candidații vor include în dosar următoarele acte:

 • fișă tip de înscriere;
 • diplomă de licenţă în original sau adeverinţă de licenţă pentru promoţia 2017;
 • diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original sau copie certificată conform cu originalul;
 • documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, eliberat conform legislației în vigoare la momentul întocmirii;
 • certificatul de naştere, în copie certificată conform cu originalul;
 • adeverinţă medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 • trei fotografii tip buletin de identitate;
 • B.I. sau C.I. în copie;
 • chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere.

Mai multe informații despre actele necesare pentru dosarul de înscriere la studii universitare de masterat pot fi consultate aici, iar informații complete despre cuantumul taxelor pentru fiecare facultate a Universității din București pot fi accesate aici.

Înscrierea, la sediile facultăţilor sau online

Înscrierea la examenul de admitere se face la sediile facultăților Universității din București (mai multe informații referitoare la datele de contact ale facultăților pot fi consultate aici). Pentru admiterea 2017, înscrierea la programele de licență și masterat ale Facultății de Științe Politice se face și online (www.fspub.unibuc.ro/admitere).

Procedura de admitere, diferită

În ceea ce privește modalitatea de admitere, menționăm că fiecare facultate a Universităţii din Bucureşti a decis asupra propriei forme de concurs. În link-urile următoare puteți identifica facultățile care au optat pentru forma de admitere specificată.

Admiterea pe bază de examen

Această procedură se aplică la Facultatea de Drept, Facultatea de Jurnalism şi Științele Comunicării, Facultatea de Litere – Specializarea Comunicare și Relații Publice (IF), Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine – O limbă și literatură modernă (A) – Limba și literatura modernă (B)/Limba și literatura română (B) – pentru limbile: Engleză, Franceză, Germană, Spaniolă, Arabă, Chineză, Japoneză, Limba şi literatura Suedeză A – Limba şi literatura modernă B (Engleză, Franceză, Germană, Neerlandeză, Italiană, Portugheză, Spaniolă, Catalană, Hindi, Coreeană, Latină, Rusă) /Limba şi literatura română B, Traducere și interpretare, Facultatea de Psihologie şi Științele Educației –  Specializarea Psihologie.

Admiterea pe baza mediei de la bacalaureat și eseu motivațional

Procedura este valabilă la Facultatea de Biologie (1.Eseu motivațional – probă eliminatorie, evaluat cu admis/respins. 2. Media de la bacalaureat 100%); Facultatea de Filosofie (1. Formular de admitere notat cu admis/respins; 2. Media de la bacalaureat 100%); Facultatea de Geografie (1. Scrisoare de motivație – probă eliminatorie, notată cu admis/respins. 2. Media examenului de bacalaureat 100%); Facultatea de Istorie (1. Scrisoare de motivație – evaluată cu admis/respins. 2. Media examenului de la bacalaureat 100%); Facultatea de Matematică şi Informatică, Specializarea Informatică (ID) (1. Nota obținută la disciplina matematică la examenul de bacaluareat. 2. Nota obținută pe baza scrisorii de intenție prezentată în cadrul unui interviu); Facultatea de Sociologie şi Asistență Socială (1. Eseu motivațional de 300 – 500 cuvinte, prezentat la înscriere, evaluat cu admis / respins. 2. Media notelor obținute la Bacalaureat la următoarele probe: • 50% nota probei scrise la Limba și literatura română; • 50% nota probei scrise la una din disciplinele (la alegerea candidatului) Matematică, Sociologie, Psihologie, Economie, Filosofie, Istorie, Geografie, Informatică, Logică și argumentare, Fizică, Chimie sau Biologie; Facultatea de Psihologie şi Științele Educației , Specializările Pedagogie; Psihopedagogie specială (1. Eseu motivational – notat cu admis/respins. 2. Media examenului de bacalaureat 100%); Facultatea de Științe Politice (1. Eseu motivațional de aproximativ 500 de cuvinte, evaluat cu admis/respins.
2. Media examenului de bacalaureat 100%); Facultatea de Teologie Baptistă (1. Eseu 2. Media examenului de bacalaureat).

Admiterea pe baza unei formule mixte.

Procedura se aplică la următoarele facultăţi: Facultatea de Chimie (1. Media generală la examenul de bacalaureat – 75%. 2. Medie test grilă, la alegere, la chimie organică sau chimie anorganică şi generală – 25%); Facultatea de Fizică (1. Media generală la examenul de bacalaureat – 55%. 2. Punctajul obţinut la testul grilă, la alegere din tematica examenului de bacalaureat la una din cele cinci discipline Matematică, Fizică, Chimie, Biologie şi Informatică – 45%); Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, specializarea Studii Americane (1. Media generală la examenul de bacalaureat – 50%
2. Examen scris – 50%); Facultatea de Matematică şi Informatică , specializările: Matematică, Matematică – Informatică, Matematici aplicate, Informatică (IF), Tehnologia Informației (1. Media generală la examenul de bacalaureat – 20%. 2. Media de la examenul scris – 80%); Facultatea de Psihologie şi Științele Educației , specializările Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (București, Buzău, Focșani) – IF, Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (București) – ID,
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar – ID (1. Probă de aptitudini eliminatorie, oral – abilități artistice și de comunicare – auz muzical, ritm, dialog, citirea unui text – notată cu admis/respins . 2. Media generală la examenul de bacalaureat); Facultatea de Teologie Ortodoxă , specializările Artă sacra (1. test de verificare a aptitudinilor socio-umane. 2. probă de concurs: Desen – 50% din media de admitere. 3. media examenului de bacalaureat – 50% din media de admitere), Teologie ortodoxă pastorală (1. test de aptitudini socio-umane. 2. probă eliminatorie de dicție și aptitudini muzicale. 3. test-grilă din Teologie Dogmatică – 50% din media de admitere. 4. media examenului de bacalaureat – 50% din media de admitere), Teologie ortodoxă – Asistență Socială, Teologie ortodoxă didactică (1. test de verificare a aptitudinilor socio-umane. 2. interviu – 50% din media de admitere. 3. media examenului de bacalaureat – 50% din media de admitere); Facultatea de Teologie Romano-Catolică (1. Media examenului de bacalaureat. 2. Colocviu).

Admiterea pe baza mediei de la bacalaureat

Procedura se aplică la următoarele facultăţi: Facultatea de Administrație și Afaceri, specializările Administrație Publică, Administrarea Afacerilor, Marketing (1. 50% nota probei scrise la Limba și literatura româna a examenului de bacalaureat. 2. 50% nota probei scrise la una din disciplinele examenului de bacalaureat, la alegerea candidatului – Economie, Matematică, Sociologie, Psihologie, Filosofie, Istorie, Geografie, Informatică sau Logică și argumentare, Fizică, Chimie etc.), Business administration (1. 50% nota probei scrise la Limba și literatura română a examenului de bacalaureat. 2. 50% nota probei scrise la una din disciplinele examenului de bacalaureat, la alegerea candidatului, – Economie, Matematică, Sociologie, Psihologie, Filosofie, Istorie, Geografie, Informatică sau Logică și argumentare, Fizică, Chimie etc; proba eliminatorie va reprezenta testul de limbă engleză, notat cu calificativul ADMIS/RESPINS); Facultatea de Geologie și Geofizică (Media generală la examenul de bacalaureat), Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, specializările O limbă și o literatură modernă (A) – O limbă și o literatură modernă (B) / Limba Rromani (Limbile: Italiană, Portugheză, Rusă, Cehă, Bulgară, Sârbă, Ucraineană, Maghiară, Limba şi literatura neogreacă A – Limba şi literatura modernă B (Engleză, Franceză, Germană, Neerlandeză, Italiană, Portugheză, Spaniolă, Persană, Hindi, Coreeană, Latină, Rusă) /Limba şi literatura română B, Filologie Clasică (Limba și Literatura latină (A) – Limba și Literatura greacă (B)), Limbi moderne applicate, Studii iudaice (Media generală la examenul de bacalaureat); Facultatea de Litere, specializările Limba şi literatura română – o limbă şi literatură străină, Literatură universală și comparată – O limbă și literatură străină, Ştiinţe ale informării şi documentării,  Comunicare şi Relaţii Publice (IFR), Studii europene, Asistenţă managerială şi secretariat (1. nota probei scrise la Limba şi literatura română de la bacalaureat reprezintă două treimi din media de admitere. 2. media celorlalte probe scrise de la bacalaureat reprezintă o treime din media de admitere).

Informaţii detaliate, pe site-urile facultăţilor

Informații despre specializări, cursuri și admiterea la fiecare dintre facultățile Universității din București pot fi găsite mai jos.

Facultatea de Administrație și Afaceri: specializări, cursuri, admitere;

Facultatea de Biologie: specializări, cursuri, admitere;

Facultatea de Chimie: specializări, cursuri, admitere;

Facultatea de Drept: specializări, cursuri, admitere;

Facultatea de Filosofie: specializări, cursuri, admitere;

Facultatea de Fizică: specializări, cursuri, admitere;

Facultatea de Geografie: specializări, cursuri, admitere;

Facultatea de Geologie și Geofizică: specializări, cursuri, admitere;

Facultatea de Istorie: specializări, cursuri, admitere;

Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării: specializări, cursuri, admitere;

Facultatea de Limbi și Literaturi Străine: specializări, cursuri, admitere;

Facultatea de Litere: specializări, cursuri, admitere;

Facultatea de Matematică și Informatică: specializări, cursuri, admitere;

Facultatea de Psihologie și Științele Educației: specializări, cursuri, admitere;

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială: specializări, cursuri, admitere;

Facultatea de Științe Politice: specializări, cursuri, admitere;

Facultatea de Teologie Ortodoxă: specializări, cursuri, admitere;

Facultatea de Teologie Romano-Catolică: specializări, cursuri, admitere;

Facultatea de Teologie Baptistă: specializări, cursuri, admitere.

Universitatea din București subliniază că va comunica în mod constant informații cu privire la admiterea din această sesiune pe website-ul dedicat admiterii: www.admitere.unibuc.ro și pe conturile de Facebook Universitatea din București și Facebook Admiterea la Universitatea din București.

 

adaugă comentariu

0 comentarii

Nu există comentarii !

Adaugă comentariu