Ajutorul de șomaj/Acte pentru foşti pensionari invalizi

13 ianuarie 2016 Printează articolul

O persoană care îndeplinește condițiile pentru acordarea indemnizației de șomaj are nevoie de o serie de acte pentru a se înregistra, anume:
1. Actul de identitate, în original și copie;
2. Actele de studii și de calificare, în original și copie;
3. Adeverință medicală din care să rezulte că persoana este clinic sănătoasă sau aptă de muncă ori că are eventuale restricții medicale;
4. Actele eliberate de organele financiar teritoriale, din care să rezulte că persoana nu realizează venituri sau că realizează, din activități autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă în vigoare.
Indicatorul social de referinţă (ISR) reprezintă unitatea exprimată în lei la nivelul căreia se raportează beneficiile de asistenţă socială, suportate din bugetul de stat, acordate atât în vederea asigurării protecţiei persoanelor în cadrul sistemului de asistenţă socială, cât şi în vederea stimulării persoanelor beneficiare ale sistemului de asistenţă socială, pentru a se încadra în muncă. În prezent, valoarea ISR este de 500 de lei.
În afara documentelor prevăzute mai sus, care urmează să fie prezentate de toate categoriile de solicitanți de indemnizație de șomaj, cererea pentru acordarea indemnizației de șomaj va fi însoțită, în funcţie de categoria persoanei care a ajuns în situaţia de şomaj, și de alte câteva documente.

În cazul pensionarilor de invaliditate care își redobîndesc capacitatea de muncă, se mai prezintă şi următoarele documente:
a) carnetul de muncă în original și în copie și adeverința prevăzută la art. 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 (http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/LEGI/L76-2002_act.pdf) privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, aprobate prin H.G. nr. 174/2002 (http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/HOTARARI-DE-GUVERN/HG174-2002.pdf) cu modificările și completările ulterioare, sau, în cazul în care nu există carnet de muncă întocmit, adeverința prevăzută la art. 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, aprobate prin H.G. nr. 174/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și alte acte care, potrivit legii, atestă existența unor raporturi de muncă sau de serviciu până la data de 31 decembrie 2010 și, după caz, vechimea în muncă realizată anterior datei de 1 martie 2002;
b) decizia de revizuire medicală, în original și în copie, emisă de medicul expert al asigurărilor sociale, din care să rezulte redobândirea capacității de muncă;
c) adeverința de la ultima unitate sau de la unitatea care a preluat patrimoniul acesteia, după caz, din care să rezulte că reîncadrarea în muncă nu mai este posibilă din lipsa unui post vacant de natura celui ocupat anterior.

  Categorie:
adaugă comentariu

0 comentarii

Nu există comentarii !

Adaugă comentariu