Gradație de merit pentru prevenirea și combaterea abandonului școlar

Gradație de merit pentru prevenirea și combaterea abandonului școlar
28 februarie 2017 Printează articolul

Printr-un ordin aprobat de ministrul Educației Naționale, gradaţia de merit poate fi acordată şi cadrelor didactice care acţionează pentru prevenirea şi combaterea abandonului şcolar.

Principala noutate pe care o aduce noul act normativ se referă la accentuarea ponderii acordate participării și punctajului cadrelor didactice care înregistrează performanțe notabile în activități de prevenire și combatere a abandonului școlar. De asemenea, se are în vedere şi  managementul de proiecte integrative care să genereze consolidarea culturii școlare centrate pe progres, cooperare și incluziune.

Condiţii de participare la concurs

Metodologia stabileşte condiţiile de participare a personalului didactic la concursul pentru acordarea gradației de merit, anume:

  • personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control din învățământul preuniversitar de stat, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată, cu o vechime în învățământul preuniversitar de cel puțin 4 ani; • personalul didactic enumerate mai sus care în perioada 1 septembrie 2011 – 31 august 2016 a avut performanțe deosebite în prevenirea și combaterea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii, în integrarea copiilor cu nevoi speciale în învățământul de masă, în progresele școlare ale elevilor în risc de abandon școlar, în inițierea și managementul unor proiecte școlare care au condus la consolidarea culturii școlare inclusive;
  • cadrele didactice participante la concursul pentru acordarea gradaţiei de merit trebuie să dețină și calificativul „Foarte bine” pentru fiecare an școlar din perioada evaluată.

Criterii pentru acordarea gradaţiei de merit

Pentru a obține gradația de merit sunt luate în calcul patru criterii majore al căror punctaj maxim însumat reprezintă 100 de puncta, anume:

  • activități complexe cu valoare instructiv-educativă (70 de puncte);
  • performanțe deosebite în inovarea didactică/managerială (10 puncte);
  • activităţi extracurriculare şi implicarea în proiecte (15 puncte);
  • contribuția la dezvoltarea instituțională (5 puncte).

În cadrul criteriului activităților complexe cu valoare instructiv-educativă vor fi punctate și rezultatele deosebite obținute în pregătirea preșcolarilor și a elevilor din medii dezavantajate, cu cerinţe educaţionale speciale și cu alte dificultăți de învățare, precum și inițierea și aplicarea unor proiecte didactice inovatoare pentru progres în învățare a fiecărui copil, inclusiv a celor aflați în risc de abandon școlar și a copiilor cu cerințe educaționale speciale.

De asemenea, se pot acorda puncte pentru inițierea și aplicarea unor proiecte didactice inovatoare la clasele în regim simultan, pentru progres în învățare a fiecărui copil, inclusiv a celor aflați în risc de abandon școlar și a copiilor cu cerințe educaționale speciale.

Suplimentar, în cadrul criteriului privind performanțe deosebite în inovarea didactică/managerială a fost introdus un nou indicator:  elaborarea/susținerea de programe de formare sau de dezvoltare profesională inovatoare pentru cadrele didactice care lucrează cu preșcolari/elevi aparținând grupurilor dezavantajate/vulnerabile.

Gradaţia de merit, 25 % din salariul de bază

Gradația de merit se atribuie începând cu data de 1 septembrie 2017. Personalul didactic din învățământ care beneficiază de gradație de merit până la 31 august 2017 poate participa la un nou concurs.

Numărul maxim de gradații care poate fi acordată reprezintă 16% din totalul posturilor didactice auxiliare, respectiv 16% din totalul posturilor didactice de predare, de conducere, de îndrumare şi control existente la nivelul inspectoratului școlar. Potrivit prevederilor în vigoare, cuantumul gradației de merit se determină prin aplicarea procentului de 25% la salariul de bază pentru fiecare beneficiar în parte.

 

 

 

 

 

  Categorie:
adaugă comentariu

0 comentarii

Nu există comentarii !

Adaugă comentariu