Înscrierea la liceu – etape premergătoare

by stiriAdmin | februarie 1, 2016 10:21 am

S-a publicat calendarul admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2016- 2017.
Potrivit acestuia, etapele premergătoare înscrierii la liceu au loc după următorul calendar.
• 1 martie 2016 – Anunţarea, de către inspectoratele şcolare, a metodologiei
de organizare a probei de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă și transmiterea de către Comisia Naţională de Admitere a modelului fişei de înscriere în clasa a IX-a şi a anexei acesteia, pentru elevii care doresc să participe la probele de aptitudini sau la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
• 28 aprilie2016 – Afişarea ofertei de şcolarizare/ofertei de formare profesională, concretizată în profiluri, domenii şi calificări profesionale, pentru învăţământul liceal, filiera tehnologică. Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de învăţământ liceal sau profesional pe filiere, profiluri, specializări/domenii de pregătire, limbă de predare. Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ gimnazial şi la nivel judeţean, cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a; Tipărirea broşurii care cuprinde informaţiile despre admitere.
• 9 mai 2016 – Transmiterea în unităţile de învăţământ gimnazial a broşurilor cuprinzând informaţiile legate de admitere. Transmiterea de către inspectorate la şcolile gimnaziale a listei centrelor de înscriere, precum şi a şcolilor arondate fiecărui centru. Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a graficului şedinţelor de completare a opţiunilor de către absolvenţii clasei a VIII-a şi părinţii acestora.
• 17 mai 2016 – Transmiterea la Ministerul Educației și Cercetării Științifice a broşurilor de admitere ale fiecărui judeţ, în versiune electronică şi tipărită.
• 11 – 31 mai 2016 – Şedinţe de instruire cu părinţii şi elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere şi a planului de şcolarizare.
• 22 iunie 2016 – Transmiterea de către fiecare unitate de învăţământ gimnazial către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a, precum şi a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi.
• 24 iunie 2016 – Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti către Comisia naţională de admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a.
• 7 iulie 2016 – Transmiterea de către Comisia naţională de admitere către comisiile judeţene a bazei de date cu mediile de admitere şi a ierarhiei judeţene.
• 8 iulie 2016 – Afişarea în fiecare unitate de învăţământ gimnazial a listei candidaţilor, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere. Completarea de către secretariatele şcolilor a fişelor de înscriere cu numele/codul unităţii de învăţământ gimnazial, cu datele personale ale absolvenţilor claselor a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele şi mediile obţinute la evaluarea naţională din clasa a VIII-a, cu mediile de admitere. Anunţarea ierarhiei la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti a absolvenţilor claselor a VIII-a.
• 11 iulie 2016 – Eliberarea fişelor de înscriere pentru candidaţii care solicită să participe la admitere în alt judeţ. Probele de aptitudini.

Source URL: https://www.stiriutile.ro/inscrierea-la-liceu-etape-premergatoare/