Evaluările Naționale, între 23 mai și 10 iunie

by stiriAdmin | ianuarie 21, 2016 1:12 am

Evaluările Naţionale (EN) la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a vor avea loc în perioada 23 mai – 10 iunie, potrivit calendarului publicat de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice. Conform calendarului, evaluările vor avea loc în următorul interval:
• Clasa a VI-a: 23 mai – Limbă şi comunicare; 24 mai – Matematică şi Știinţe ale naturii.
• Clasa a IV-a: 30 mai – Limba română; 31 mai – Matematică; 2 iunie – Limba maternă.
• Clasa a II-a: 6 iunie – Limba română, scris; 7 iunie – Limba română, citit; 7 iunie – Limba română pentru minorităţile naţionale, scris/citit. 8 iunie – Matematică; 9 iunie – Limba maternă, scris; 10 iunie – Limba maternă, citit.

Subiectele – clare, precise și după programa școlară

Potrivit articolului 9 din Ordinul nr. 3051/ianuarie 2016 al MENCȘ, testele pentru EN se elaborează de către Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE), ţinând seama de următoarele cerinţe:
a) să fie formulate clar, precis şi în strictă concordanţă cu programele şcolare în vigoare pentru fiecare disciplină de studiu;
b) să aibă un nivel mediu de dificultate.
Testele pentru EN au un format asemănător cu cel al evaluărilor internaţionale. Baremele de evaluare, precum şi alte informaţii referitoare la evaluare sunt cuprinse în Caietul cadrului didactic, document tip, elaborat de CNEE.

30 de minute, la clasa a II-a

Testele elaborate pentru EN clasa a II-a, pe care le vor da elevii care au urmat cursurile clasei a II-a în limba română, sunt structurate astfel:
a) primul test vizează evaluarea competenţelor de producere a mesajelor scrise;
b) al doilea test vizează evaluarea competenţelor de receptare a mesajelor citite;
c) al treilea test vizează evaluarea competenţelor de matematică.
Testele elaborate pentru EN clasa a II-a, administrate elevilor aparţinând minorităţilor naţionale care au urmat cursurile clasei a II-a în limba maternă, sunt structurate astfel:
a) primul test vizează evaluarea competenţelor de receptare-producere a mesajelor scris-citite în limba română;
b) al doilea test vizează evaluarea competenţelor de matematică;
c) al treilea test vizează evaluarea competenţelor de receptare a mesajelor citite în limba maternă;
d) al patrulea test vizează evaluarea competenţelor de producere a mesajelor scrise în limba maternă.
Elevii aparţinând minorităţilor naţionale, care au urmat cursurile în limba maternă, vor primi testele de matematică atât în limba în care au studiat, cât şi în limba română.
La clasa a II-a, responsabilitatea administrării testelor aparţine administratorului de test – învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar de la clasă. Durata alocată rezolvării subiectelor este de 30 de minute pentru fiecare test administrat la EN clasa a II-a.

60 de minute, la clasele a IV-a și a VI-a

Testele elaborate pentru EN clasa a IV-a, pe care le vor susține elevii care au urmat cursurile clasei a IV-a în limba română, sunt structurate astfel:
a) primul test vizează evaluarea competenţelor de înţelegere a textului scris în limba română;
b) al doilea test vizează evaluarea competenţelor de matematică.
Testele elaborate pentru EN clasa a IV-a, administrate elevilor aparţinând minorităţilor naţionale care au urmat cursurile clasei a IV-a în limba maternă, sunt structurate astfel:
a) primul test vizează evaluarea competenţelor de înţelegere a textului scris în limba română;
b) al doilea test vizează evaluarea competenţelor de matematică;
c) al treilea test vizează evaluarea competenţelor de înţelegere a textului scris în limba maternă.
Elevii aparţinând minorităţilor naţionale, care au urmat cursurile în limba maternă, vor primi testele de matematică atât în limba în care au studiat, cât şi în limba română.

Testele elaborate pentru EN clasa a VI-a sunt structurate astfel:
a) primul test vizează evaluarea unor competenţe din aria curriculară „Limbă şi comunicare”;
b) al doilea test vizează evaluarea unor competenţe din aria curriculară „Matematică şi Ştiinţe ale naturii”.
Elevilor aparţinând minorităţilor naţionale, care au urmat cursurile în limba maternă, li se asigură testul care vizează evaluarea unor competenţe din aria curriculară „Matematică şi Ştiinţe ale naturii” atât în limba în care au studiat, cât şi în limba română.
La clasele a IV-a şi a VI-a, administratorul de test va fi un cadru didactic diferit de cel care predă în mod obişnuit la clasă. Pe toată durata administrării testelor, administratorul de test este asistat de un al doilea cadru didactic, care nu predă la clasa respectivă şi care are rolul de a susţine procesul de administrare a instrumentelor de evaluare.
Atât la clasa a IV-a, cât și la a VI-a, durata alocată rezolvării subiectelor este de 60 de minute pentru fiecare test administrat. la EN II, de 60 de minute pentru fiecare test administrat.

Sălile în care se susţin evaluările naţionale la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a sunt, de regulă, sălile în care elevii îşi desfăşoară activitatea în mod curent. Acestea vor fi adaptate în prealabil, după caz, în funcţie de testul planificat, prin eliminarea oricăror materiale didactice care i-ar putea influenţa pe elevi. Durata alocată rezolvării subiectelor este de 30 de minute pentru fiecare test administrat la EN II, de 60 de minute pentru fiecare test administrat la EN IV şi de 60 de minute pentru fiecare test administrat la EN VI.

Evaluare și bareme

Testele vor fi evaluate în cadrul unităţilor de învăţământ de către cadrele didactice care predau în respectivele şcoli. În cazul în care numărul de cadre didactice dintr-o unitate de învăţământ este insuficient, preşedintele Comisiei de organizare şi de administrare a evaluărilor din respectiva unitate de învăţământ solicită comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti nominalizarea unor cadre didactice din alte şcoli. Înainte de începerea procesului de evaluare, preşedintele din centrul de evaluare are obligaţia de a asigura o sesiune de instruire pentru evaluatori.
Fiecare test este evaluat de către două cadre didactice, pentru fiecare disciplină în parte, pe baza Caietului cadrului didactic. Baremele de evaluare, precum şi alte informaţii referitoare la evaluare sunt cuprinse în Caietul cadrului didactic. Evaluarea fiecărui test se face cu respectarea strictă a baremului şi a precizărilor din Caietul cadrului didactic.
Rezultatele obţinute la aceste evaluări nu se înregistrează în catalogul clasei şi sunt valorificate la nivelul unităţii de învăţământ prin elaborarea planurilor individualizate de învăţare, consemnarea în portofoliul educaţional al elevului, respectiv informarea părinţilor/reprezentanţilor legali ai elevului asupra stadiului formării şi dezvoltării competenţelor evaluate.

Source URL: https://www.stiriutile.ro/evaluarile-nationale-intre-23-mai-si-10-iunie/