Actele solicitate de notar la vânzarea unei locuințe

Actele solicitate de notar la vânzarea unei locuințe
28 ianuarie 2016 Printează articolul

Orice notar public poate încheia contracte de vânzare privind locuințele de pe teritoriul României.
Pentru a încheia contractul de vânzare, notarul public solicită părților prezentarea actelor care atestă dreptul de proprietate (contractul de vânzare-cumpărare, certificatul de moștenitor, titlul de proprietate, contractul de vânzare-cumpărare și procesul verbal de predare-primire sau orice alte documente care atestă dreptul de proprietate). În urma verificărilor pe care le efectuează, notarul public poate solicita și alte documente care să lămurească situația juridică a locuinței, ca de exemplu: adrese de nomenclatură stradală la primărie, dovada achitării integrale a prețului, etc.

Cadastrul și intabularea, obligatorii

În situația în care imobilul nu este intabulat, notarul public va îndruma părțile pentru a efectua, anterior autentificării contractului, formalitățile de publicitate imobiliară.
Cadastrul și intabularea sunt documente absolut necesare încheierii oricărui contract translativ al dreptului de proprietate.
De la Asociația de locatari, vânzătorul trebuie să prezinte notarului public o adeverință din care să reiasă că are achitate la zi debitele datorate acesteia. În situația în care, întreținerea nu este achitată la zi, în cuprinsul adeverinței emise de către Asociația de locatari, se va preciza cuantumul exact al debitului, urmând ca în cuprinsul contractului cumpărătorul să ia la cunoștință de existența acestui debit și să își asume achitarea lui. Pentru a fi valabilă adeverința, aceasta trebuie semnată atât de către președinte, cât și de către administrator. În situația în care nu este constituită asociație de locatari, în locul adeverinței vor trebui prezentate notarului public ultimele facturi și chitanțele de achitare ale acestora privind toți furnizorii de utilități pentru locuința ce face obiectul vânzării.

Asigurarea obligatorie a locuinței

Conform legislației actuale, fiecare proprietar are obligația să încheie polițe de asigurare PAD pentru locuința sa (poliță de asigurare obligatorie pentru locuință). Vânzătorul va trebui să prezinte la momentul încheierii contractului de vânzare polița de asigurare PAD, în termen de valabilitate, aferentă locuinței care se vinde.
De asemenea, pentru orice locuință trebuie întocmit certificat de performanță energetică care va fi prezentat de către vânzător la semnare. În situația în care acest certificat nu există la momentul întocmirii contractului, cumpărătorul are obligația să obțină acest certificat, până la momentul deschiderii rolului fiscal, respectiv nu mai târziu de 30 de zile de la momentul autentificării contractului de vânzare.

Certificatul de atestare fiscală, nelipsit

Un alt document necesar pentru încheierea contractului de vânzare este, sub sancțiunea nulității absolute, certificatul de atestare fiscală care trebuie obținut pentru fiecare vânzător în parte. Chiar și în situația în care vânzătorii sunt doi soți, se vor obține două certificate de atestare fiscală, pentru fiecare soț. Certificatul de atestare fiscală trebuie să aibă debitele achitate la zi și este valabil în cursul lunii în care se emite.
Cu patru zile înainte de semnarea contractului de vânzare, notarul public solicită verificarea sarcinilor aferente imobilului care face obiectul vânzării prin obținerea unui extras de carte funciară pentru autentificare. Documentul care se obține de la cartea funciară este valabil doar pentru autentificarea contractului de vânzare la biroul notarului care l-a solicitat și atestă existența sau inexistența sarcinilor (ipoteci,drepturi de uzufruct, comandamente, somații, litigii, sechestru asigurator, etc.) și certifică care sunt proprietarii imobilului la acel moment.
În măsura în care, în urma verificării tuturor documentelor prezentate notarului public și a verificărilor efectuate, nu există niciun impediment pentru încheierea contractului de vânzare, notarul public procedează la autentificarea acestuia, percepând de la vânzător impozitul pe venitul realizat din transferul dreptului de proprietate, iar de la cumpărător onorariul și TVA-ul aferent, precum și taxa de publicitate imobliară, pentru înscrierea în cartea funciară a noului dobânditor.

Articol pus la dispoziție de către Uniunea Națională a Notarilor Publici din România

adaugă comentariu

0 comentarii

Nu există comentarii !

Adaugă comentariu